RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (zwanego dalej "RODO") niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące zasady:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Metoda Skandynawska (zwana dalej "Administratorem").
 
 
II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
 
 
Możesz się z nami skontaktować: e-mail: info@scandinavianmethod.com
 
 
III. INFORMACJE O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
 
 
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 
 
IV. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 
 
Przetwarzamy dane osobowe: a. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami gospodarczymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania takich podmiotów, pracowników i wspólników takich klientów, b. dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi oraz pracowników i wspólników dostawców usług i towarów nabywanych przez Administratora, w tym osób współpracujących z Administratorem na stałe lub okazjonalnie w związku ze świadczeniem usług przez Administratora, c. osób zwracających się do Administratora w celu pozyskania ich przez Administratora, d. innych osób, które przekazały Administratorowi swoje dane osobowe, tj. w korespondencji skierowanej do Administratora, jak również osób, których dane zostały uzyskane przez Administratora w ramach świadczenia usług.
 
 
V. KATEGORIE DANYCH
 
 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klauzula informacyjna RODO Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane niezbędne do przygotowania oferty; dane niezbędne do zawarcia i zawarcia umowy oraz sprzedaży produktów i usług, wystawiania faktur i dokonywania płatności, obsługi zawieranych umów, w tym rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. W szczególności przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł, stanowisko, firma lub nazwa reprezentowanego podmiotu, dane kontaktowe, nazwa firmy, REGON państwowy numer statystyczny, adres do korespondencji, adres do korespondencji, numer konta bankowego, dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także dane dotyczące stanu cywilnego - w razie potrzeby zgodnie z celem przetwarzania danych, wizerunek - w ramach monitoringu prowadzonego przez Administratora lub dobrowolnie przesłanych do Administratora zdjęć, i.e. w dokumentach CV, danych elektronicznych składanych automatycznie w przypadku odwiedzin strony internetowej Administratora i/lub profili mediów społecznościowych, w tym adresu IP, lokalnego adresu IP, nazwy hosta. Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, jeżeli nie można ich zakwalifikować do żadnej ze wskazanych grup, podczas gdy przetwarzanie odbywa się w celach określonych w niniejszej informacji, w szczególności gdy przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dla realizacji tych celów.
 
 
VI. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 
 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach, w oparciu o następujące przesłanki legalności przetwarzania danych i przez określone poniżej okresy: a. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do celów określonych w zgodzie (w takim przypadku użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę i nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed wycofaniem zgody; brak zgody lub jej wycofanie nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do celów wskazanych w zgodzie) - okres przetwarzania danych prowadzonego na takiej podstawie wygasa wraz z wycofaniem zgody, b. na podstawie wymogów umownych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem lub rozpoczęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie - dane przetwarzane na takiej podstawie podlegają przetwarzaniu przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Administratorem, w tym świadczenia usług, usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, rozpatrywania reklamacji, c. na podstawie wymogów ustawowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z prawa UE lub prawa polskiego, w tym prowadzenia sprawozdawczości finansowej - dane przetwarzane na takiej podstawie przetwarzane będą przez okres wskazany przepisami prawa w zakresie przechowywania danych, i.e. jeżeli dane te powinny być przechowywane dla celów sprawozdawczości finansowej, okres przechowywania danych wynosi 5 lat od wydania danego dokumentu księgowego; d. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który Administrator uzna za dochodzenie, ustalanie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnianie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura/budynku Administratora i jego mienia oraz rejestracja sposobów korzystania z niego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń zasad etycznych w obszarach niezbędnych do zapobiegania nadużyciom, do celów archiwalnych, statystycznych i weryfikacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w przypadku prawnej konieczności przedstawienia faktów, w celu oferowania własnych usług (marketing bezpośredni Administratora Danych), dla celów prowadzenia serwisu internetowego i profili mediów społecznościowych, komunikowania się za pośrednictwem tych profili (komentarze, czat, wiadomości), jak również dla celów analitycznych w związku z funkcjonowaniem, popularnością i sposobem wykorzystania - dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane do czasu ustania celu takiego przetwarzania (i.e. danych przetwarzanych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres równy okresowi przedawnienia takich roszczeń) lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 
 
VII. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
 
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty należące do następujących kategorii: a. podmioty świadczące usługi w imieniu Administratora, w tym - usługi informatyczne i usługi w zakresie nowych technologii; - usługi płatnicze, - usługi księgowe i finansowe lub prawne - usługi audytu i kontroli; - usługi odzyskiwania; - usługi poligraficzne, - usługi niszczenia dokumentów; - usługi pocztowe lub kurierskie, - usługi ubezpieczeniowe, - usługi medyczne - inne podmioty świadczące usługi w imieniu Administratora niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszych informacjach, na podstawie odpowiednich umów o przetwarzaniu danych osobowych zawartych z Administratorem b. organów publicznych i podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów publicznych w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne do obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń c. jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania danych na rzecz podmiotów, na rzecz których Administrator świadczy usługi, tj. w przypadku konieczności zweryfikowania ich satysfakcjonującego wykonania d. w związku z danymi ujawnionymi za pośrednictwem portali społecznościowych Administratora - podmiotom prowadzącym takie portale w oparciu o zasady określone w warunkach i regulaminach tych serwisów
 
 
VIII. DANE DANE TRANSMISJE DANE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU EKONOMICZNEGO Zasadniczo administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecić wykonanie określonych usług lub zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej Administratora, portali społecznościowych lub przesyłane pocztą elektroniczną; w przypadku gdy serwery operatorów odpowiedzialnych za zarządzanie takimi usługami znajdują się poza EOG, dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG. W takim przypadku dane są przekazywane do kraju trzeciego, w odniesieniu do którego decyzja Komisji Europejskiej uznała odpowiedni poziom ochrony danych lub na podstawie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Mogą Państwo poprosić o dalsze informacje na temat zastosowanych środków ochrony i kopii danych.
 
 
IX. PRAWA PRAWNE
 
 
Masz prawo do: a. dostępu do swoich danych i otrzymywania kopii tych danych b. sprostowania i uzupełnienia (poprawienia) swoich danych c. usunięcia Twoich danych - jeśli uważasz, że nie ma podstawy prawnej do przetwarzania przez nas Twoich danych d. ograniczenia przetwarzania danych, tzn. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do zatrzymywania lub realizacji uzgodnionych z Tobą działań e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw "Marketingowy": Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. Sprzeciw z powodu szczególnej sytuacji: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o Twoje uzasadnione interesy w celach innych niż marketing bezpośredni, jak również w przypadkach, gdy przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania interesu publicznego lub wykonania powierzonego zadania publicznego. W takim przypadku będą Państwo zobowiązani do wskazania szczególnej sytuacji, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania z zastrzeżeniem Państwa sprzeciwu. W przypadku takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych do takich celów, chyba że wskażemy, że podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Państwa praw lub że takie dane są nam niezbędne do ustalenia, ścigania lub obrony przed roszczeniami. f. Transfer danych. Masz prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych, które przekazałeś nam na podstawie umowy lub zgody, zebranych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie. Mogą Państwo również zlecić nam przesłanie takich danych bezpośrednio do innego podmiotu. np. złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; nr telefonu (22) 531 03 00 - jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza postanowienia RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. h. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie Państwa zgody przed wycofaniem zgody. Z przysługujących Ci praw możesz skorzystać, wysyłając odpowiedni wniosek na adres info@scandinavianmethod.com
 
 
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI BRAKU PODANIA DANYCH
 
 
W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów wskazanych w pkt VI lit. c) powyżej, obowiązek dostarczenia danych stanowi obowiązek ustawowy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu określonym w pkt VI (b), ich przekazanie stanowi warunek umowny, co oznacza, że jest ono niezbędne do zawarcia i wykonania umowy podpisanej z Administratorem. W przypadku przetwarzania danych do innych celów, ich przekazanie jest dobrowolne i brak takiego przekazania uniemożliwia nam osiągnięcie celu przetwarzania.
 
 
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA DANYCH Uzyskaliśmy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub firmy, dla której pracujesz (lub z którą współpracujesz) na podstawie zgody, zapytania lub umowy przez nas zawartej, w zakresie dostępu do publicznie dostępnych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Przedsiębiorstwie, publicznie dostępnych stron internetowych.
 
 
XII. XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA DANYCH Osobiste dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
 
© COPYRIGHT METODA SKANDYNAWSKA ® 2018 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  METODA SKANDYNAWSKA ® NAZWA I LOGO SĄ CHRONIONYM ZNAKIEM TOWAROWYM I NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE BEZ ZEZWOLENIA.
 
The website uses "cookies" to provide services in accordance with the "cookies" Policy. You can independently define the conditions for storing or accessing "cookies" in your browser. By using the website, you consent to the use of "cookies" in accordance with your browser settings.
Accept